Preču pirkuma‒pārdevuma noteikumi

PREČU PIRKUMA‒PĀRDEVUMA NOTEIKUMI

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Preču pirkuma‒pārdevuma noteikumi (tālāk tekstā ‒ Noteikumi) nosaka interneta veikala INOWOOD.LT https://www.inowood.lt (tālāk tekstā ‒ InoWood, interneta veikals) lietošanas vispārīgos noteikumus.

1.2. Noteikumus piemēro, kad InoWood klients (tālāk tekstā ‒ Pircējs) izvēlas, pasūta un pērk InoWood piedāvātās preces, vai jebkurā citā veidā izmanto veikala InoWood pakalpojumus.

1.3. Veikalā InoWood preču pārdošanu un pavadošos pakalpojumus sniedz SAS «Intervilža», juridiskā adrese: Savanorju prospekts 151, Viļņa, juridiskās personas kods 110342843, PVN maksātāja kods LT103428413.

1.4. Pircējs šajos Noteikumos ir jebkura persona, kura pērk preces interneta veikalā InoWood. Tiesības izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus ir: a) aktīvām fiziskām personām, tas ir personām, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; b) juridiskām personām, kuras darbojas caur pilnvarotiem pārstāvjiem, kas reģistrēti interneta veikalā kārtībā, kas noteikta šajos Noteikumos.

1.5. Pircējam netiek sniegta iespēja izvietot pasūtījumu uz precēm veikalā InoWood, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem, un/vai tiem nepiekrīt. Pircēja pasūtījuma izvietošana interneta veikalā InoWood uzskatāma par apstiprinājumu, ka Pircējs izlasījis un bez ierunām piekrīt Noteikumiem.

1.6. InoWood patur sev tiesības apturēt, papildināt, izmainīt šos Noteikumus un citus dokumentus, kas saistīti ar Noteikumiem, pēc saviem ieskatiem. Papildinājumi un labojumi pie Noteikumiem stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi, tas ir no to izvietošanas dienas interneta veikala sistēmā.

1.7. Ja pēc Noteikumu izmaiņām Pircējs turpina lietot interneta veikala pakalpojumus, uzskata, ka Pircējs piekrīt Noteikumu jaunajai redakcijai, grozījumiem vai papildinājumiem.

  1. DATU AIZSARDZĪBA UN REĢISTRĀCIJA

2.1. Pircējam, kas vēlas iegādāties veikalā InoWood piedāvātās preces, ir jāsniedz šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un adrese, uz kuru būs piegādātas preces, citi dati, kas nepieciešami preču piegādei. Juridiskās personas pilnvarotam pārstāvim papildu jānorāda juridiskās personas nosaukums.

2.2. Vienai un tai pašai personai aizliegts reģistrēt un lietot interneta veikala pakalpojumus ar dažādiem vārdiem.

2.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus un datus piekļuvei. Pircējs uzņemas atbildību par viņa izveidoto piekļuves datu saglabātību, InoWood neuzņemas atbildību par trešo personu darbībām, kas izpildītas ar Pircēja izveidoto piekļuves datu izmantošanu. Ja trešā persona ieiet interneta veikalā, izmantojot Pircēja piekļuves datus sistēmā, InoWood to izskatīs kā Pircēju.

2.4. Reģistrējoties interneta veikalā vai preču pasūtījuma formā, Pircējam jānorāda pilnīgi un pareizi dati.

2.5. Reģistrējoties Pircējs piešķir InoWood tiesības savākt, uzglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt visus un jebkurus personīgos datus, kurus Pircējs tieši vai netieši iesniedzis, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu InoWood, un izmantojot tā pakalpojumus šajos Noteikumos izklāstītajiem mērķiem. InoWood ir katra Pircēja iesniegto personas datu kontrolieris saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti Pircēja identifikācijai, preču pārdošanai un piegādei, grāmatvedības dokumentu izdošanai, pārmaksas un/vai naudas atgriešanai par Pircēja atgrieztām precēm, parādu pārvaldībai, citu saistību izpildīšanai, kas izriet no pirkuma‒pārdevuma līguma, un piekļuves sniegšanai Pircējam pie citiem interneta veikala InoWood pakalpojumiem.

2.7. Pircēja sniegtie personas dati, reģistrējoties interneta veikalā vai pērkot preces bez reģistrācijas, tiek uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumā noteiktām prasībām par personas datu tiesisko aizsardzību, un citu likumdošanu, kas regulē tādu datu apstrādi un aizsardzību.

2.8. Pircējam jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto «Konfidencialitātes politiku», kas aprakstīta pielikumā pie šiem Noteikumiem. Pircējs izsaka savu piekrišanu vai nepiekrišanu viņa personas datu konkrētai izmantošanai, saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta «Konfidencialitātes politikā», nosūtot informāciju pa elektronisko pastu info@inowood.eu.

III. PREČU PASŪTĪŠANA UN PIRKUMA‒PĀRDEVUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Preču un sortimenta cenas, kas norādītas interneta veikala preču katalogā derīgas tikai, pērkot šīs preces interneta veikalā InoWood. Preču cenas interneta veikalā norādītas ar PVN. Piegādes cena nav ietverta un to norāda atsevišķi, noformējot komercpiedāvājumu.

3.2. Preču elektroniskais katalogs nav konkrēts komercpiedāvājums, cenas un skaits norādīti tikai informatīviem mērķiem, tie var mainīties piegāžu pārtraukumu vai līdzīgu apstākļu dēļ. Ja preču atlikums ierobežots, InoWood menedžeris nosūtīs gala piedāvājumu pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas. Ja Preces atlikums pie noformēšanas izrādīsies nepietiekams, ar Pircēju sazināsies pa norādītiem kontaktiem.

3.3. InoWood ir tiesīgs vienpusējā kārtībā bez atsevišķa paziņojuma izmainīt preču cenas un akciju noteikumus, kā arī atcelt akcijas.

3.3. Pirkuma‒pārdevuma līgums starp Pircēju un InoWood uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad pēc pirkumu groza formēšanas interneta veikalā Pircējs norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar «Konfidencialitātes politiku» un «Preču pirkuma‒pārdevuma noteikumiem» (izlasījis un nospiedis «Iepazinos un piekrītu ….»), nospieda pogu «Apstiprināt», un kad Pircējs saņems InoWood menedžera nosūtīto komercpiedāvājumu un faktūrrēķinu priekšapmaksai un izpildīs iepriekš personiski saskaņotos nosacījumus.

3.4. Gadījumā, ja Pircējs neapmaksā saskaņā ar komerciālo piedāvājumu un faktūrrēķinu par priekšapmaksu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā 5 (piecu) darba dienu laikā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir atcēlis pirkuma-pārdevuma līgumu (ja nav panākta cita vienošanās).

  1. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pircējs tiesīgs iegādāties preces InoWood saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.2. Pircējs tiesīgs atteikties no līguma šajos Noteikumos norādītā kārtībā.

4.3. Pircējs tiesīgs aizvietot vai atgriezt nopirkto preci šajos Noteikumos norādītā kārtībā.

4.4. Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, Konfidencialitātes politiku un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesiskos aktus.

4.5. Pircējam pienākums apmaksāt pasūtīto preci un pieņemt to šajos Noteikumos norādītā kārtībā. Ja Pircējs nolemj izņemt preces veikalā InoWood, viņam tās jāizņem izvēlētā InoWood veikalā Noteikumos norādītā termiņā. Ja Pircējs izvēlas preču piegādi pēc norādītās adreses, viņam jābūt norādītā vietā, norādītā laikā un jāpaņem pasūtītā prece.

  1. INOWOOD TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. InoWood tiesīgs apturēt vai izbeigt InoWood darbību. Šajā gadījumā visi Pircēja pieņemtie un apstiprinātie pasūtījumi izbeidzas, bet jauni ‒ netiek pieņemti.

5.2. InoWood tiesīgs atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Pircējs izvēlējies apmaksas veidus, kas norādīti šo Noteikumu 6.1.1. un 6.1.2.punktā, un nav apmaksājis preci norādītos termiņos.

5.3. Ja Pircējs izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts šo Noteikumu 6.1.2.punktā, InoWood ir tiesības sazināties ar Pircēju pēc rekvizītiem, kas norādīti pasūtījumā jebkuru šaubu gadījumā attiecībā sniegtai informācijai. Šajā gadījumā preces piegādes termiņu skaita no kontakta dienas ar Pircēju. InoWood tiesīgs atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja InoWood nevar sazināties ar Pircēju 2 (divu) darbadienu laikā pēc pasūtījuma izvietošanas vai, ja, Pircējs neiesniegs InoWood pieprasīto informāciju norādītā termiņa laikā.

5.4. Ja reģistrācijas laikā vai pēc tās tiks sniegti maldīgi, neprecīzi, maldinoši vai nepilni pieprasītie dati, vai ja Pircējs neizpilda citas saistības saskaņā ar šie Noteikumiem, InoWood tiesīgs nekavējoties atcelt reģistrāciju un dzēst Pircēja datus vai ierobežot Pircēja tiesības izmantot interneta veikalu. Pircējs atbildīgs par sekām, nepareizu datu sniegšanas dēļ.

5.5. InoWood patur sev tiesības bez iepriekšēja paziņojuma apturēt vai izbeigt Pircēja reģistrāciju un interneta veikala pakalpojumu izmantošanu, ja ir pamats domāt, ka Pircējs piedalās nesakcionētā darbībā vai citā veidā cenšas pārkāpt interneta veikala darbu vai stabilu darbu.

5.6. InoWood apņemas padarīt interneta veikala sniegtos pakalpojumus par pieejamiem Pircējiem saskaņā ar šajos Noteikumos norādītiem nosacījumiem.

5.7. InoWood apņemas cienīt Pircēja konfidencialitāti, apstrādāt Pircēja personas datus tikai saskaņā ar Noteikumiem, Konfidencialitātes politiku un Lietuvas Republikas likumdošanu.

5.8. Saskaņā ar Noteikumiem InoWood apņemas nogādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

5.9. Neparedzētu apstākļu gadījumā, InoWood, ja nav iespējas piegādāt Pircēja pasūtīto preci, apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku vai maksimāli līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu preci, InoWood apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa, un šajā gadījumā pasūtījumu anulē, bet pirkuma‒pārdevuma līgums tiek lauzts.

  1. APMAKSAS VEIDI UN NOSACĪJUMI

6.1. Preci var apmaksāt:

6.1.1. ar priekšapmaksu ar bankas pārvedumu 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas datuma un iesniedzot informāciju par apmaksu pa elektronisko pastu;

6.1.2. skaidrā naudā vai ar bankas karti veikalā InoWood.

6.2. Ja rēķinu apmaksā persona vai uzņēmums, kas nav Pircējs, Pircējam jāievada maksātāji dati piezīmēs pie pasūtījuma formas, bet Pircēja dati un pasūtījuma numurs ir jāievada maksājuma uzdevuma maksājuma mērķa laukā.

6.3. Pie pasūtījuma formēšanas (saskaņošanas) uz nestandarta gabarītiem / izstrādājumiem, pasūtījumu uzskata par pieņemtu tikai pēc 50% apmaksas no pasūtījuma kopsummas, bet piegādes / izgatavošanas termiņu saskaņo atsevišķi. Preci piegādā / nodod Pircējam tikai pēc pilnas visa pasūtījuma apmaksas. Šajā gadījumā speciālo pasūtījumu nevar atcelt vai piemērot komisiju par atcelšanu (soda naudu) 20% apmērā no pasūtījuma vērtības (bet ne mazāk kā 300 eiro).

VII. PRECES PIEGĀDE

7.1. Piegādes izmaksas nav ietvertas cenā, kas norādīta interneta veikalā, to norāda atsevišķi, kā tas paredzēts šo Noteikumu 3.1.punktā.

7.2. Preces piegādi apmaksā atsevišķi, bet termiņu saskaņo katrā gadījumā atsevišķi. Preci piegādā uz objektu bez iekraušanas / piegādes pakalpojumu sniegšanas līdz norādītam stāvam, ja nav saskaņots savādāk.

7.3. Ja prece pieejama noliktavā pēc pasūtījuma pieņemšanas (to vienmēr apstiprina atsevišķa vēstule no InoWood pārstāvja), InoWood apņemas piegādāt pasūtīto preci pēc galīgās apmaksas pēc pasūtījumā norādītās adreses Lietuvas teritorijā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, apmaksājot preci saskaņā ar šo Noteikumu 6.1.punktu.

7.4. Ja pēc pasūtījuma pieņemšanas preces atlikums noliktavā nepietiekams vai tās izgatavotas pēc speciāla pasūtījuma, InoWood apņemas piegādāt pasūtītās preces pēc pasūtījumā norādītās adreses Lietuvas teritorijā individuāli saskaņotā termiņā, kas norādīts komercpiedāvājumā.

7.5. InoWood preci piegādā oficiālais pārstāvis. Pēc tā kad Pircējs paraksta pavadzīmi, uzskata, ka prece bija piegādāta pienācīgā veidā un pienācīgas kvalitātes.

7.6. Preces piegādes brīdī Pircējam jāpārbauda sūtījuma stāvoklis kopā ar InoWood pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja Pircējs pamana defektu, viņam tas jāatzīmē pavadzīmē un jāsastāda akts par sūtījuma defektu patvaļīgā formā. Ja Pircējs paraksta pavadzīmi bez piezīmēm, prece uzskatāma par kvalitatīvu. Ja piegādātā prece neietver kaut kādas detaļas vai dokumentus, Pircējam par to nekavējoties jāpaziņo InoWood. Ja kādas detaļas vai dokumenti iztrūkst piegādātā precē, Pircējam nekavējoties par to jāpaziņo InoWood.

7.7. Ja Pircējs nav pasūtījis piegādes pakalpojumu uz norādīto vietu, viņam jāierodas InoWood izdošanas punktā laikā un pēc adreses, kuru norādījis InoWood un jāpaņem viņa pasūtītā prece. Pasūtītā prece saņemot tiek nodota Pircējam oriģinālā iepakojumā (ja prece iepakota), un Pircējam jāparaksta pavadzīme par to, ka prece saņemta.

7.8. Ja Pircējs neieradīsies pēc preces izdošanas punktā InoWood norādītā laikā, preci uzglabās ne ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, bet jaunais saņemšanas laiks jāsaskaņo ar InoWood iepriekš. Ja Pircējs paņems preci no izsniegšanas punkta ar kavējumu, kas pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, par katru nākamo preces uzglabāšanas dienu līdz tās izņemšanai, no Pircēja var iekasēt maksu par uzglabāšanu (2% no preces vērtības par katru uzglabāšanas dienu, bet ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) eiro.) Ja Pircējs nokavē izņemt preci vairāk nekā par 30 dienām, InoWood jānosūta Pircējam paziņojums par nodomu lauzt pirkuma‒pārdevuma līgumu nākamo 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pircējs neatbild uz brīdinājumiem, InoWood ir tiesīgs lauzt pirkuma‒pārdevuma līgumu, atskaitīt no Pircēja apmaksātās summas izdevumus par preču uzglabāšanu ‒ ne mazāk kā 15€ (piecpadsmit) eiro par katru kavēto darba dienu, un atgriezt atlikušo summu uz Pircēja bankas kontu.

VIII. PRECES KVALITĀTES GARANTIJA

8.1. Ražotāja garantija attiecas uz visu produkciju. Kopējais garantijas termiņš uz preci ‒ 24 mēneši.

8.2. Preces nepienācīgas kvalitātes gadījumā, Pircējam nekavējoties ir jāsazinās ar InoWood pa elektronisko pastu info@inowood.eu vai jāierodas centrālā birojā pēc adreses Savanorju prospekts 151, LT‒03150, Viļņa, (UAB Intervilža).

8.3. Konstatējot preces mehāniskos bojājumus, lietošanu, neievērojot ražotāja rekomendācijas, kā arī nepareizas uzstādīšanas gadījumā, pretenzijas par preces kvalitāti netiek pieņemtas.

8.4. Nododot garantijas preci, Pircējam jāiesniedz derīgs dokuments, kas apstiprina preces pirkumu (preces čeku vai faktūrrēķinu).

  1. PRECES ATGRIEŠANA

9.1. Pircējs tiesīgs atteikties no pirkuma‒pārdevuma līguma, informējot par to InoWood rakstveida formā pa elektronisko pastu info@inowood.eu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes brīža.

9.2. Atgriežamai precei jābūt pilnībā savāktai, un ar pienācīgu preces izskatu. Pircējs uzņemas atbildību par pilnu preces salikšanu. Ja prece nav salikta pilnībā, to nedrīkst atgriezt.

9.3. Atgriežot nekvalitatīvu preci, InoWood apņemas pieņemt preci un, ja Pircējs neiebilst, aizvietot to ar analoģisku vai līdzīgu preci iepriekš saskaņotā laikā. Ja Pircējs iebilst, InoWood ir jāatgriež nauda, kas samaksāta par nekvalitatīvu preci 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces atgriešanas.

9.4. Ja preci piegādā nevis InoWood pārstāvji, bet Pircējs preci pārved ar savu transportu, Pircējs uzņemas preces atgriešanu (piegādi Pārdevējam).

9.5. Lai atteiktos no pirkuma‒pārdevuma līguma, Pircējam rakstveidā jāinformē InoWood pēc kontakta adresēm, kas norādītas šo Noteikumu 9.1.punktā, Noteikumos norādītā termiņā. Pircējs būs informēts par atsaukuma apstiprināšanu pa norādīto elektronisko pastu. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājumu 1 darbadienas laikā, viņam atkārtoti jāsazinās ar InoWood pa tālruni. Pēc pirkuma‒pārdevuma līguma laušanas, Pircējam 3 (trīs) darbadienu laikā jāsaskaņo preces atgriešanas veids ar InoWood pa elektronisko pastu (visi jautājumi par preces pieņemšanu, izvešanu un citu transportēšanu uz InoWood norādīto vietu). Šajā gadījumā Pircējam jāatgriež iegādātā Prece, kas atbilst šo Noteikumu 9.2.punkta prasībām. Pirkuma‒pārdevuma līguma laušanas gadījumā samaksātā par Preci nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces atgriešanas un tās stāvokļa novērtējuma dienas.

9.6. Pircējs nav tiesīgs atteikties no pirkuma‒pārdevuma līguma, ja:

9.6.1. Prece bija bojāta izmantošanas rezultātā, tās ārējais izskats būtiski izmainījies; iepakojuma ārējā izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas saņemtās preces apskatei, nav uzskatāmas par preces ārējā izskata būtiskām izmaiņām.

9.6.2. Prece bija izgatavota speciāli pēc Pircēja pasūtījuma, tas ir nestandarta garuma (ja savādāk nav atrunāts atsevišķi atgriešanas nosacījumos).

  1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Pircējs nosūta visus ziņojumus InoWood pa elektronisko pastu info@inowood.eu.

10.2. InoWood nosūta visus paziņojumus uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi, vai ar SMS uz Pircēja norādīto tālruņa numuru.

10.3. Šie Noteikumi sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

10.4. Visas domstarpības, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu piemērošanu, tiek izšķirtas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus izšķir Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktā kārtībā.

10.5. Katrs Pircējs (lietotājs) tiesīgs atrisināt strīdus ar InoWood ar elektroniskiem līdzekļiem bez vēršanās tiesā. Sākumā Pircējam jāsazinās ar InoWood rakstveida formā, ja 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža, InoWood neatbildēs uz Pircēja pretenziju vai Pircēju neapmierinās InoWood atbilde, Pircējs var sazināties ar patērētāju strīdus izšķiršanas ārpustiesas institūciju, tas ir Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestu (Vilniaus iela, 25, 01402 Viļņa, e‒pasts tarnyba@vvtat.lt, tālr. +370 5 2626751, vietne www.vvtat.lt) vai ar tās teritoriālām apakšnodaļām apgabalos.